Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.mascotas.pl

 
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:
Agata Gajewska,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mascotas Agata Gajewska, z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa, o numerze NIP 527-248-38-19 oraz numerze REGON 146498892, wpisaną do CEIDG
(Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku
zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie
ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.mascotas.pl jest prowadzony przez Agatę Gajewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mascotas Agata Gajewska – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na
odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy
Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona
Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w
razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych
praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
7) Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.mascotas.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z
zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
8) Ceny podane na stronie Sklepu www.mascotas.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek
VAT.
9) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę
internetową www.mascotas.pl, mailowo, telefonicznie, przez fanpage strony na Portalu Facebook, listownie lub osobiście.
10) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego
kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z 
określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń
za możliwość komunikowania się z nim.
11) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.Mascotas.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa
artykułów zoologicznych, sprzętu i akcesoriów zoologicznych lub innych produktów z branży zoologicznej za pośrednictwem sieci Internet.
12) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -
Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U.
2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
13) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
- Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy.
14) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej
infolinii konsumenckiej 800 007 707.
II DEFINICJE
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się
Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku
jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji
na odległość, dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 9 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy
składania zamówień na odległość;
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.mascotas.pl;
6) SPRZEDAWCA – Agata Gajewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mascotas Agata Gajewska, z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa, o numerze NIP 527-248-38-19 oraz numerze REGON 146498892, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej);
7) USŁUGODAWCA - Agata Gajewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mascotas Agata Gajewska, z siedzibą w Warszawie, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa, o numerze NIP 527-248-38-19 oraz numerze REGON 146498892, wpisany do CEIDG (Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej);
8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu
internetowego, dostępnego pod adresem www.mascotas.pl;
9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego
www.mascotas.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
11) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu
internetowego, dostępnego pod adresem www.mascotas.pl ,a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w
Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia;
12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego Mascotas.pl
oferta zawarcia umowy sprzedaży;
13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i
zalogowaniu w Sklepie internetowym Mascotas.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów
sprzedaży;
15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym
Mascotas.pl;
16) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za
pośrednictwem Sklepu internetowego;
17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Mascotas.pl;
18) FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń
prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
19) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w
innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
20) DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
21) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia
od umowy;
22) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie
obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania
nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
23) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis
najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie
się z jego właściwościami; 
24) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu
późniejszego ich zakupu;
25) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym
zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
26) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do
odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
27) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy
wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do
korespondencji;
28) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego
produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu
Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania
przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
29) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu
teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych
technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący
się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na
indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane,
odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
30) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny
umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez
konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
31) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie
umożliwiające transmisję;
32) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;
III REJESTRACJA
1) Rejestracja w Sklepie internetowym Mascotas.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący
się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a) Login
b) Hasło
c) E-mail
d) Imię
e) Nazwisko
f) Ulica, nr domu, nr mieszkania
g) Miejscowość
h) Kod pocztowy
4) Oprócz danych wymienionych w pkt 3 powyżej, Użytkownik może podać telefon kontaktowy i kod
rabatowy.
5) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone
Konto Użytkownika.
6) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik
proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
7) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu
realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
IV ZAMÓWIENIA
1) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2) Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez
Klienta.
3) Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie
Mascotas.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez
uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
4) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić.
Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie
dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
5) „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości
zamówienia.
6) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym
krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Kupujący może złożyć
zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane
niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
7) Końcowym etapem jest określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT).
8) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak
również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie
elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę
zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
9) Zamówienia specjalne w Sklepie www.mascotas.pl to towary i świadczenia o specyfikacji określonej
przez Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu Cywilnego, lub służące 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
w
rozumieniu art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
10) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
11) W przypadku zamówień o szczególnych właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, każdorazowo warunki realizacji zamówienia będą uzgadniane z Klientem indywidualnie.
12) Wysyłka towaru następuje w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia zamówienia.
13) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki
przez Kupującego.
V SPOSÓB PŁATNOŚCI
1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego
zamówienia
na konto: 90 1050 1025 1000 0092 1037 8262
PHU Mascotas Agata Gajewska
 ul. Szańcowa 17
01-458 Warszawa
określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego
b) za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
c) płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego,
3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy
obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w
przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie
dotyczy zamówień już realizowanych.
5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego
oraz są widoczne na poziomie Koszyka. 
VI REALIZACJA DOSTAWY
1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2) Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
3) Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 18.00 z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
4) Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na
Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz
odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa
na Kupującym.
5) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o odpowiedzialności za
przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres
kontaktowy po złożeniu zamówienia.
6) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie,
najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie
decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
7) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez
Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić
świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie
lub w inny ustalony przez strony sposób.
8) Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez operatora pocztowego, przesyłkę kurierską lub odbiór
osobisty.
9) Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na
koncie lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem”
płatność następuje przy odbiorze towaru.
10) W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy podczas zamówienia Kupujący wskazał inną osobę do
odebrania towaru, Sklep może zweryfikować dane osobowe osoby odbierającej towar. Weryfikacja taka
poprzedzona będzie prośbą o okazanie dowodu osobistego, celem porównania danych wskazanych przez
Kupującego w złożonym zamówieniu, a danych osoby, która towar odbiera.
11) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał
sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego
dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy
dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia
przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w
miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 501248800 bądź na adres e-mail:
sklep@mascotas.pl
12) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do
sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego 
dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie
transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie:
501248800 bądź na adres e-mail: sklep@mascotas.pl
VII WYMIANA PRODUKTU NA INNY
1) Pomimo braku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Sprzedawca mając na względzie dobre
obyczaje, rzetelność w obrocie handlowym oraz nastawienie prokonsumenckie, umożliwia Klientom wymianę
zakupionego Produktu na inny z asortymentu dostępnego w sklepie. Zwracany Produkt powinien być w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Produktu. Koszty wymiany Produktu
ponosi Klient.
2) Klient przed rozpoczęciem procedury wymiany Produktu na inny powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@mascotas.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 501248800. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli
Klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania.
3) Do odsyłanego Produktu Klient powinien załączyć dowód zakupu oraz formularz wymiany, zawierający
poprawnie wypełnione pola dotyczące: numeru zamówienia, danych Klienta oraz informacje na jaki inny Produkt
ma zostać wymieniony Produkt zwracany Sprzedawcy.
4) Każdorazowo warunki wymiany Produktu na inny są uzgadniane z Klientem indywidualnie.
VIII REKLAMACJE – RĘKOJMIA
1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych
Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od
momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia
kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu
rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo 
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub
wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego
przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby,
która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent.
7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,
jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od
momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia na Konsumenta. W
sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała
w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady
11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej
zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest
udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z
Umową.
14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie
uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
15) Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta. 
16) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do
wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy
na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się
uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
18) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z
Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim,
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
19) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej
z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
20) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania
tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
22) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności
przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego
zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej
cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego
zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
24) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z
tytułu rękojmi jest wyłączona.
25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu
terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te
stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu
rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej 
przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna
się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu
wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu
wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
28) Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo
obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o
istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi
odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania,
przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł
z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na
zasadach ogólnych.
30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
31) Adresem reklamacyjnym jest: PHU Mascotas Agata Gajewska, ul. Szańcowa 15, 01-458 Warszawa.
IX GWARANCJA
1) Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego mascotas.pl nie są objęte gwarancją
Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale. 
2) Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego
producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW
1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może
od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34
oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@mascotas.pl bądź też
listownie na adres:
PHU Mascotas Agata Gajewska
ul. Szańcowa 17
01-458 Warszawa.
2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które mogło zostać wysłane do Konsumenta wraz z produktem lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących
przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły
zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszt dostarczenia produktu do Konsumenta z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8
powyżej;
10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą
Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do
chwili odstąpienia od Umowy.
11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w
chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust.
1 Ustawy o prawach konsumenta.
13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej.
14) Zamówienia specjalne, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega zwrotowi.
15) Wraz z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe
zawarte ze Sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje
Kupującego o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od
Umowy zawartej na odległość.
16) W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od kredytu konsumenckiego(w przypadku wyboru przez
Konsumenta ratalnej formy płatności), Sprzedawca ma prawo żądać od Konsumenta zapłaty ceny za zakupiony
Produkt, chyba że zgodzi się go przyjąć. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje
automatycznego odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą.
17) Konsument, w sytuacji zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup
Produktu, będącego przedmiotem Umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy Konsumentem a Kredytodawcą.
18) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy w przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci
prawo odstąpienia od Umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług
lub rzeczy; 
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i
po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu nie będącemu
jednocześnie Konsumentem, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.
XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.mascotas.pl następujące Usługi Elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.
1) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
2) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym
zawarta jest na czas nieoznaczony.
3) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez
odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo
zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
4) Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do
Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z
włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
5) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie
internetowym niezamówionej informacji handlowej.
6) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za
pośrednictwem Sklepu internetowego www.mascotas.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej: sklep@mascotas.pl lub pisemnie na adres: PHU Mascotas Agata Gajewska, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa.
a. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
7) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie
Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@mascotas.pl lub pisemnie na
adres: PHU Mascotas Agata Gajewska, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa.
8) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w
przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza
treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem
odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o
wypowiedzeniu.
9) Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie
Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
10) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez
Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
11) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub
w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
XII POLITYKA PRYWATNOŚCI
1) Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2) Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym
na podstawie właściwych przepisów prawa.
3) Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych
przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
4) Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za
pośrednictwem sklepu internetowego.
5) Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
6) Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak
również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować
się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: admin@mascotas.pl lub listownie na adres
Sprzedawcy: PHU Mascotas Agata Gajewska, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa.
7) Użytkownik może wyrazić zgodę dla Administratora na przekazanie danych Użytkownika tj. podanego
przez Użytkownika adresu e-mail do Ceneo Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 
302655470 oraz przetwarzania przez sklep oraz Ceneo Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika w celu
wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administrator zapewnia
środki techniczne na stronie internetowej Mascotas.pl, tak aby wyrażenie zgody przez Użytkownika, o której
mowa powyżej było wyraźne i uprzednie.
XIII POLITYKA COOKIES
1) Sklep internetowy www.mascotas.pl  wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji
związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
2) Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego
komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii
odwiedzanych witryn internetowych.
3) Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania
loginu i hasła na każdej podstronie.
4) Sklep internetowy www.mascotas.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) stałe,
b) analityczne,
c) zewnętrzne.
XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o
zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie
z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć
swoje Konto.
3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu
art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego.
4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu
art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon kom.: 501248800
b) e-mail: sklep@mascotas.pl
c) pisemnie na adres: PHU Mascotas Agata Gajewska, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa.
d) za pomocą fanpage na Portalu Facebook: https://www.facebook.com/mascotas.dla.zwierzakow
6) Zaleca się aby w sprawach związanych z konsultacjami sprzętowymi Klient kontaktował się poprzez email:
sklep@mascotas.pl 
7) Zaleca się aby w sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient kontaktował się poprzez e-mail:
sklep@mascotas.pl lub telefonicznie: 501248800.
8) Zaleca się aby w sprawach związanych z marketingiem Klient kontaktował się poprzez e-mail:
admin@mascotas.pl lub telefonicznie: 501248800.
9) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego mascotas.pl.
10) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go
na odpowiednim nośniku danych.
11) Nazwa Sklepu internetowego Mascotas.pl, adres pod którym jest dostępny: www.mascotas.pl oraz
wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
12) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
PHU MASCOTAS AGATA GAJEWSKA
01-458 Warszawa, Szańcowa 17
 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery katalogowe (jeśli występują) [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 
 

Zmiany w związku z rozporządzeniem RODO

 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez właściciela sklepu internetowego – Agatę Gajewską (zwaną dalej Firmą), z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres admin@mascotas.pl lub pod numerem telefonu: 501248800. Można również skorzystać z poczty
tradycyjnej – MASCOTAS, ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c.) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,
d.) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące
e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.
4. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (3) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:
a) Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
b) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa.) lub elektronicznej (wiadomość email na adres admin@mascotas.pl).
8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
b) Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Inne ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na komputerze zabezpieczonym hasłem dostępowym oraz chronionym programami antywirusowymi Firmy Symantec. Strona www sklepu internetowego posiada certyfikat SSL/TLS. Można to sprawdzić pod adresem: https://cryptoreport.rapidssl.com/checker/views/certCheck.jsp
wpisując w pasku u góry strony "www.mascotas.pl"


 
Powrót
Copyright © 2013 mascotas
facebook